مسئوليت

مسئوليت

مزایای اجتماعی و پایداری زیست محیطی جزء فرآیندهای ما و کسب و کار ما است وگریت ویو متعهد به سود رسانی به زندگی کسانی است که با ما در ارتباط هستند.

ما برای مصرف کنندگان و تولید کتتدگان اقزایش سود دهی برای مواد غذایی با در نظر گرفتن مسولیت در مقابل محیط زیست به ارمغان میآوریم.

در کنار کارمندان ما بدون در نظر گرفتن نژاد ٬ رنگ٬ مذهب٬ جنسیت ٬ اولویت سنی ٬ معلولیت و یا وضعیت ازدواج متعهد به آموزش٬ پشتیبانی و پاداش هستیم .

کارخانجات ما برای به حداقل رساندن استفاده ار انرژی و منابع ساخته شده اند. به طور مثال استفاده از فرایند گرما ٬ بازیافت مواد ٬نور طبیعی٬جمع آوری آب باران و استفاده کرین در ساخت و سازمجدد میباشد.

گریت ویو به طور مستقیم در جوامعی که در آن کار می کنیم، به طور مستقیم کمک می کند. ما از موسسات خیریه محلی حمایت می کنیم، دوره های کارآموزی برای مدارس و دانشگاه های محلی را ارائه می دهیم، دوره های کارآموزی تجارتی را افزایش می دهیم و در فعالیت های اجتماعی منطقه ای مانند کاشت درخت شرکت می کنیم.

ما خوشحالیم که گزارش حسابرسی را در صورت درخواست برای شما ارسال می کنیم.